Erik Baan - JobUp

HOME.
SROI.
MVO.
Partners.
Payroll - Uitzenden.
CONTACT.
www.job-up.nl
SERVICEPUNT
ON INVESTMENT

 

Social Return on Investment

In bijna alle aanbestedingstrajecten, zowel op gemeentelijk als op Europees niveau zijn voor u als aannemer bepalingen opgenomen om wat met social return on investment (SROI; ‘5%-regeling’)te doen. Doel hiervan is het bevorderen van uitstroom van werklozen naar betaald werk. De mensen die Job-Up begeleid zijn of waren werkeloos en hebben allemaal een grote afstand tot de arbeidsmarkt en vallen dus onder de status social return.  


De gemeente legt bij aanbesteding van werken/diensten in uitvoerings-

voorwaarden van haar bestekken vast dat 5% van de aanneemsom dient te

worden besteed aan leer-/werkplekken en aan lonen van in te zetten van

werklozen, uitkeringsgerechtigden, WSW-geïndiceerden.

Het gaat niet alleen om opdrachten voor de bouwnijverheid, maar ook metaal, infrastructuur, groenvoorziening, schoonmaak en de thuiszorg.
De deelnemers uit de doelgroep, vooral werklozen met geen of onvoldoende startkwalificatie en ongeschoolde werklozen, komen niet direct in dienst bij de opdrachtnemer maar worden vaak gedetacheerd.